Kalite Güvence Politikası

Üniversitemizin misyon, vizyon ve temel değerlerini gerçekleştirmek için kalite kültürünün anlaşılması, uygulanması ve sürdürülmesini sağlamak. 

 • Tüm paydaşların memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştiren bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve bunun sürekliliğini sağlamak
 •  Kurumsal ilkeler ışığında güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak
 • Toplumsal hizmeti etkin, verimli ve ölçülebilir standartlarda sunmak.

 

 Uluslararası standartlara uygun kalite yönetim anlayışı ile iç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutarak küresel mükemmelliğe ulaşmak.

 •  Uluslararası etkileşimli eğitim-öğretim ve araştırma ekosistemini desteklemek

 

 Eğitim/Araştırma  programlarının ulusal/uluslararası standartlarla uyumunu sağlayarak araştırmacı, girişimci, yenilikçi ve etik değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek.

 • Küresel düzeyde Ar-Ge çıktılarına ulaşılması için disiplinlerarası, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı, üniversite, özel sektör, kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri (STÖ) ile iş birliğini güçlendiren araştırmaları destekleyen ve toplumun refah düzeyini artıran çıktılar üretmeyi hedeflemek,
 • Çeşitliliğini uzmanlaşmada odaklayarak araştırma ve eğitim alanlarında rekabet edebilir bir üniversite olmak,
 • Ar-Ge faaliyetlerini, küresel eğilimleri göz önüne alarak ülkemizin ve bölgemizin öncelikli araştırma alanlarında yoğunlaştırmayı hedeflemek.

 

Dijital ortamlardaki eğitim, öğretim, araştırma ve topluma yönelik faaliyetlere ilişkin gereksinimleri karşılamak üzere “Uzaktan Eğitim-Öğretim”de Kalite Güvencesi sağlamak.

 • Eğitim-öğretimi, çağın gereksinimlerine; sosyal ve teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarlamak ve güncellemek.
 • Eğitim-öğretimi, çağın gereksinimlerine; sosyal ve teknolojik gelişmelere uygun olarak dijital ortamlara taşımak; bunun için özgün tasarımlar yapmak ve var olan sistemleri güçlendirerek güncellemek.
 • Uzaktan eğitim uygulamaları içerisinde, yüz yüze eğitimde olduğu gibi,  “engelsiz eğitime” olanak sağlayacak gerekli tedbirleri almak.
 • Uzaktan eğitim sürecinde tüm etkileşim ve paylaşım konularıyla ilgili bilgi güvenliği ve etik sorumlulukları sağlamak ve “Uzaktan Öğretim- Eğitim” sistemi tarafından üretilen tüm veri ve kayıtların kullanımında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu göz önünde bulundurmak.

 

  Kapsamlı ve etkili bir kalite yönetim sistemi oluşturmak için Üniversitemizin sistemlerini ve süreçlerini sürekli izlemek, gözden geçirmek ve iyileştirmek.

 • Kurumsal iç ve dış değerlendirme çalışmalarının tüm üniversite kapsamında yaygınlaştırılmasını sağlamak; kurumsal ve program akreditasyon çalışmalarını hızlandırmak