Duyurular

Oca

19

KALİTE GÜVENCE KOORDİNATÖRLÜĞÜ (KALGÜK) HAKKINDA

KALİTE GÜVENCE KOORDİNATÖRLÜĞÜ (KALGÜK) HAKKINDA

Kalite Güvence Koordinatörlüğü (KALGÜK) Yüksek öğretimde kalite güvencesini düzenleme amacıyla 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının 7,  65 ve 44/b maddelerine dayanılarak 23.07.2015 tarihinde YÖK tarafından çıkarılan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” temel alınarak çıkarılan “ İYYÜ Kalite Güvence Yönergesi”nin 7. ve 8. maddelerine göre oluşturulmuş ve çalışmaktadır.

Koordinatörlüğün tanımı, Yönerge’nin Madde 3//l’de şöyledir: “Kalite Güvence Koordinatörlüğü (KALGÜK): Kalite Komisyonunun görevlerinin desteklenmesi, birimler arasında koordinasyonun sağlanması, komisyon tarafından belirlenmiş süreçlerin birimlerde uygulanarak performansının izlenmesi, iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Kalite Güvence komisyonuna sunulmak üzere raporlanmasından sorumlu olan koordinatörlüğü/koordinatörü…”.

Kalite Güvence Koordinatörlüğü, Kasım 2020 tarihinde kurulmuş; bir başkan ve iki yardımcıdan oluşmaktadır. Yardımcılar Prof. Dr. Sevgi Kalkan ve Genel Sekreter yardımcısı Yıldız Atılgan ‘dır. Rektörün başkanlığında çalışmaktadır.

KALGÜK, Kalite Güvence Sistemi ile ilgili konularda YÖKAK ve diğer dış kuruluşlarla ilişkileri yürütme, Kalite Güvence sistemi ile ilgili konularda akademik birimler ile idari birimlerin koordinasyonunu sağlama,  Kurumsal İç Değerlendirme çalışmalarını koordine etme, Yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporunu (KİDR)  hazırlanmasını sağlama, iç ve dış paydaşlarla kalite konusunda işbirliği yapma gibi görevleri, yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Koordinatörlük bugüne kadar, kuruluş çalışmalarını tamamlamış, Üniversite Web sitesinde duyurmuş ve yıllık faaliyetlerini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Aysel Aziz

KALGÜK Koordinatörü

Oca

18

Üniversitemiz Dış Paydaş Anketinin doldurulması hk.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi ve Stratejik planının katılımcı anlayışına uygun olarak hazırlanabilmesi için Dış Paydaş Anketi siz değerli paydaşlarımızın; görüş, öneri ve değerlendirmelerine gereksinim duyulmaktadır. Dış Paydaşlarımız olarak değerli düşüncelerinizi samimiyet ile paylaşmanız, sağlıklı bir analiz yapmamız açısından önem arz etmekte olup, katılımcıların kimlik bilgilerin paylaşılması gerekmemektedir.

Üniversitemiz Dış Paydaş Anketine  https://forms.gle/T38wkuP9PQV4T5H66 linki üzerinden  28 Ocak 2022 tarihine kadar elektronik ortamda erişilebilecektir. Anketin Kurumunuzun ilgili birimlerine duyurularak, gönüllülük çerçevesinde doldurulmasının sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim.

Ara

18

Web Sitemizin Yayına Başlamıştır

Web Sitemizin Yayına Başlamıştır